Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ 2023 Г.

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2023 г.
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1 20.02.2023 г. Пламена***** Камбурова Специалист за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
2 23.02.2023 г. Пламена***** Камбурова Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
3       заличено поради прекратяване на правоотношението      
4       заличено поради прекрратяване на правоотношението      
5 17.03.2023 г. Цветелина*****Тодорова Старши юрисконсулт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
6       заличено поради прекратяване на правоотношението      
7       заличено поради прекратяване на правоотношението      
8 11.04.2023 Жанета ***** Цанева Специалист за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
9 13.04.2023 Цветелина ***** Тодорова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
10 21.04.2023 Галинка ***** Кирилова  Директор ДГ "Ален мак" с.Иваново за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
11 25.04.2023 Ивелина***** Николова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
12 27.04.2023 Йорданка ***** Иванова Старши счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
13 27.04.2023 Иво***** Данев Старши инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
14 28.04.2023 Полина***** Иванова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
15 28.04.2023 Магдалена***** Великова Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
16       заличено поради прекратяване на правоотношението      
17 28.04.2023 Цветелина***** Иванова  Счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
18       заличено поради прекратяване на правоотношението      
19 28.04.2023 Диана***** Тодорова  Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
20 28.04.2023 Теодора***** Игнатова  Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
21 02.05.2023 Ирина***** Иванова  Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
22 02.05.2023 Ирина***** Иванова  Директор на Дирекция "СА" за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
23 03.05.2023 Анета*****Аврамова  Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
24 03.05.2023 Даринка*****Желева Кметски наместник с.Божичен  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
25 04.05.2023 Галина***** Иларионова Секретар за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
26 05.05.2023 Антоанета***** Владимирова Специалист с.Божичен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
27 05.05.2023 Марина***** Накова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
28 09.05.2023 Поли***** Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
29 09.05.2023 Лютвие***** Масуркова  Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
30       заличено поради прекратяване на правоотношението      
31 10.05.2023 Жанета***** Цанева Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
32 11.05.2023 Йоана***** Стоянова  Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
33       заличено поради прекратяване на правоотношението      
34 11.05.2023 Атанаска***** Ганева Специалист с.Нисово за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
35 11.05.2023 Илияна***** Кунчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
36 11.05.2023 Мариана***** Драшкова Директор на Дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
37 11.05.2023 Йорданка***** Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
38 11.05.2023 Светлана*****Башева Старши юрисконсулт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
39 12.05.2023 Десислава***** Николаева Специалист с.Червен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
40 12.05.2023 Татяна***** Тодорова Кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
41 12.05.2023 Михаил***** Маринов Кметски наместник с.Кошов за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
42 12.05.2023 Пенка***** Йотова  Кметски наместник с.Табачка за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
43 12.05.2023 Галена***** Банева Кметски наместник с.Церовец за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
44 12.05.2023 Мирослава***** Радева Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
45 12.05.2023 Анелия***** Дакесян Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
46 12.05.2023 Десислава***** Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
47 12.05.2023 Веселка***** Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
48 12.05.2023 Лилия*****Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
49 12.05.2023 Милена***** Минкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
50 12.05.2023 Венета***** Петрова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
51 12.05.2023 Галина***** Севова Старши инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
52 12.05.2023 Галина***** Мирчева Старши инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
53 12.05.2023 Светлана***** Башева Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
54 15.05.2023 Стелиана***** Димитрова Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
55 15.05.2023 Ивелина*****Лозанова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
56 15.05.2023 Виктория***** Вълева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
57 15.05.2023 Ценка***** Парашкевова Специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
58       заличено поради прекратяване на правоотношението      
59       заличено поради прекратяване на правоотношението      
60       заличено поради прекратяване на правоотношението      
61       заличено поради прекратяване на правоотношението      
62 10.07.2023 Добринка***** Костова Специалист с.Кошов за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
63 13.07.2023 Корнелия***** Йорданова Кметски наместник с.Нисово за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
64 18.07.2023 Корнелия*****Йорданова Кметски наместник с.Нисово за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
65 18.07.2023 Стелиан***** Кръстев Младши експерт  за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
66       заличено поради прекратяване на правоотношението      
67 04.08.2023 Добринка***** Костова Специалист с.Кошов за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
68 04.08.2023 Стелиан*****Кръстев Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
69       заличено поради прекратяване на правоотношението      
70 11.09.2023 Стелияна*****Чакърова Младши експерт  за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
71 13.09.2023 Стелияна***** Чакърова Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
72 21.09.2023 Пламен*****Дончев Заместник-кмет за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
73 25.09.2023      заличено поради прекратяване на правоотношението      
74 26.09.2023 Милена*****Миланова кметски наместник с.Червен за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
75 19.10.2023 Магдалена******Матева специалист за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица по трудово правоотношение няма да  
76 23.10.2023  Милена******Миланова кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма   да  
77 26.10.2023 Васил***** Петров Главен експерт за несвестимост по чл.35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица по трудово правоотношение няма да