Заповед № РД-09-119/15.03.2023 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгласно чл. 74 от НРПУПИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Щръклево

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 - ......119/......

с. Иваново, 15.03.2023 г.

 

В изпълнение на Решения № 582 и № 583 по Протокол № 52/23.02.2023 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 1079/ 24.08.2015 г.

Поземлен имот № 501.8 в кв. 78 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/ 15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, реш. № 269/ 26.01.2006 г. на ОбС Иваново, при граници и съседи: север и изток – улица, юг – ПИ № 501.2070, за който е образуван УПИ VI-2070, запад – ПИ № 501.9,

1.069

дка

10 490,00

1 049,00

10:45

2.

АЧОС

№ 1080/

24.08.2015 г.

Поземлен имот № 501.9 в кв. 78 по кадастрален план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/ 15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, реш. № 269/ 26.01.2006 г. на ОбС Иваново, при граници и съседи: север – имот № 501.9504 – улица, изток – ПИ № 501.8, юг – ПИ № 501.2070, за който е образуван УПИ VI-2070 и ПИ № 501.11, който е образуван УПИ VII-11, запад – ПИ № 501.2188, който е образуван УПИ II-2188.

1.519 дка

14 900,00

1 490,00

11:00

 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 10.04.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 02.05.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 03.04.2023 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 24.04.2023 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

7. Утвърждавам тръжна документация, за всеки от имотите в таблицата по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” – за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на таблото в сградата на Община Иваново и на таблото в сградите на кметствата на с. Щръклево. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе