Повторни търгове с тайно наддаване на 05.04.2023 г. за имоти в с. Церовец, община Иваново, област Русе.

ОБЩИНА ИВАНОВО 

В изпълнение на Заповед № РД-09-65/14.02.2023 г. на кмета на Община Иваново и Решение № 561 по Протокол № 50/26.01.2023 г. на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 15.03.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-109/08.03.2023 г. на кмета на Община Иваново 

ОБЯВЯВА: 

I. Повторни публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2023 г. от 10:30,  10:45 и 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75), за продажба на недвижими имоти – частна общинскa собственост, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) № 81 в кв. 8, с площ 1 604 кв. м., по регулационния план на с. Церовец, община Иваново, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г., при граници: север: улица, изток: ПИ № 78, юг: УПИ V-80 и УПИ VI-79, запад: ПИ № 82, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2454/11.11.2022 г., за поправка на акт за частна общинска собственост № 2393/15.07.2022 г.

2. Поземлен имот (ПИ) № 82 в кв. 8, с площ 438 кв. м., по регулационния план на с. Церовец, община Иваново, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г., при граници: север: улица, изток: ПИ № 81, юг: УПИ IV-85, запад: ПИ № 83, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2455/11.11.2022 г., за поправка на акт за частна общинска собственост № 2394/15.07.2022 г.

3. Поземлен имот (ПИ) № 83 в кв. 8, с площ 428 кв. м., по регулационния план на с. Церовец, община Иваново, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г., при граници: север: улица, изток: ПИ № 82, юг: УПИ IV-85, запад: ПИ № 84, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2456/11.11.2022 г., за поправка на акт за частна общинска собственост № 2395/15.07.2022 г.

II. началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 7 750,00 лв. (седем хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС

III. началната тръжна цена на описания в т. 2 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 2 160,00 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС

IV. началната тръжна цена на описания в т. 3 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 2 070,00 лв. (две хиляди и седемдесет лева) без ДДС

V. Депозитът за участие на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 775,00 лв. (седемстотин седемдесет и пет лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

VI. Депозитът за участие на описания в т. 2 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 216,00 лв. (двеста и шестнадесет лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

VII. Депозитът за участие на описания в т. 3 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 207,00 лв. (двеста и седем лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

VIII. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите по т. 1, т. 2 и т. 3 е 50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

IX. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в повторните търгове - 12:00 часа на 29.03.2023 г. Документите за участие в повторните търгове се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в повторните търгове се допускат само лица, подали необходимите документи.

КМЕТ: Георги Миланов