Повторен търг с тайно наддаване на 02.05.2023 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Община Иваново в изпълнение на Решениe № 579 по Протокол № 52/23.02.2023г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново и Заповед № РД-09-118/15.03.2023 г. на Кмета на Община Иваново.

 

 

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с тайно наддаване на 02.05.2023 г. в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75), за продажба  на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 145/

09.03.2007 г.

 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-1762, кв.134, по планa на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с административен адрес ул. „Янтра“ № 9

912 кв.м.

9 120.00

912.00

10:30

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация на описания в т. 1 недвижим имот е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търгът да се проведе на 10.04.2023 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторният търг да се проведе на 02.05.2023 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга - 12:00 часа на 03.04.2023 г., а за повторният търг - 12:00 часа на 24.04.2023 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в търга се допускат само лица, подали необходимите документи.

 

КМЕТ: Георги Миланов