Обявление за инвестиционно предложение

О Б Я В Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Катерина Колева има следното инвестиционно предложение:"Организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов".Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от Катерина Колева,  получено в Община Иваново от РИОСВ-Русе с писмо вх. № 32-45-14/27.03.2024 г.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Кошов или в РИОСВ-Русе.