Заповед № РД-09-233/28.03.2024 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

 

Времевия интервал от 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г. се обявява за пожароопасен сезон в горските територии в границите на община Иваново, област Русе.