С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Иваново, област Русе, уведомява гражданите и жителите на Община Иваново, област Русе, че считано от 01.07.2024 г. се прекратява услугата по гражданско състояние „сключване на граждански брак извън ритуалната зала/изнесен ритуал/“ на територията на кметство Мечка, Община Иваново, област Русе, съгласно Приложение № 2 към Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №645 по Протокол № 59/22.06.2023 г. на Общински съвет-Иваново.