Общинска собственост

Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVII-348, кв. 27 по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-600/16.11.2021 г. за отмяна на Заповед № РД-09-541/22.10.2021 г. за изземване на УПИ II-283 в кв. 93 по плана на с. Щръклево

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2547, кв. 137 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация