Достъп до обществена информация

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)

Заявление за достъп до обществена информация


ГОДИШНИ ОЧТЕТИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация.


Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.


Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, което се подава в деловодството на Община Иваново - Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите лично или по пощата на адрес: с.Иваново, ул. „Олимпийска“ 75 или на заявление, постъпило по електронен път на ел.адрес: obshtina@ivanovo.bg


Заявленията за достъп до обществена информация се подават в установеното за Общинска администрация Иваново работно време от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч.  до 16:45 ч., тел: 08116/22-55.


Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.


Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, Разходите по предсотавяне на обществената информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, разходите се определят според вида на носителя, както следва:

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0.01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0.02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0.02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0.04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0.26 лв.
6. DVD диск 4.7 МВ 1 бр. 0.30 лв.
7. DVD диск 8.5 МВ 1 бр. 0.67 лв.
8. USB флаш памт 4 GB 1 бр. 3.46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5.72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7.93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9.47 лв.

 

Заплащането на разходите по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация се извършва в брой на касата на Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите- община Иваново или по банков път по следната банкова сметка: 

Централна кооперативна банка АД – клон Русе
Сметка: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, 
Банков код: CECBBGSF, 
Код за плащане: 448090
Основание – достъп до обществена информация

Повторно използване на информация от обществения сектор

Публичните регистри, съхранявани от Община Иваново, са достъпни на итнернет-страницата на общината, както и в Портала за отворени данни на Република България.

Заповед № РД-09-507/01.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на служители за разглеждане на постъпили заявления за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Иваново >>  

Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ на категориите информация, публикувани на интернет страницата на Община Иваново за 2023 г.

Списък на категориите информация създавана, ползвана, съхранявана и подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Иваново >>