Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите

Харта на клиента на Община Иваново

АНКЕТА за удовлетвореност на потребителите на административни услуги

Годишен доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Иваново за 2021 г.

Годишен доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Иваново за 2022 г.

Годишен доклад за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Иваново за 2023 г.

 

Адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75

Работно време: от 08:15 ч. до 16:45 ч. (от понеделник до петък)

Работно време с граждани: от 08:15 ч. до 16:30 ч. (от понеделник до петък)

Телефон: 08116 / 22-55  

 


Предоставяните от Община Иваново административни услуги могат да бъдат заплатени на място в ЦГРАОИГ или по следната банкова сметка на Община Иваново:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00

BIC: CECB BGSF

Кодове по видове плащания: 44 80 01 – такси за административно-технически услуги
                                                  44 80 07 – такси за административни услуги

Таксата за съответната услуга се заплаща преди извършването ѝ, в брой и в български лева.

Услугите, сроковете за тяхното извършване и размера на таксите са определени в Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Иваново.

Община Иваново, на основание чл. 28, ал. 2 от АПК, във връзка с разпоредбата на чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК и чл. 36, ал. 4 от АПК и предвид създадените възможности за заявяване и получаване на данни за наличието или липсата на задължения от възложители по ЗОП и от компетентни органи по КАО, обявява на всички заинтересовани лица, потребители на административни услуги, за които се изисква удостоверение относно горните обстоятелства, че преустановява изискването на предоставянето им, като същите ще бъдат набавяни по служебен път.

За Ваше улеснение на сайта на Община Иваново, в раздел „Административни услуги” можете да се информирате за всички административни услуги, които предлага общинската администрация и изтеглите съответния формуляр на заявление.