Декларации - Архив

Декларации и регистър на декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по Закона за противодействие на корупцията

Регистър на декларациите по ЗПК – мандат 2023-2027


Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ и ЗПК – мандат 2019-2023

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПК в срок - няма такива лица

Образци на декларации по Закопа за противодействие на корупцията

- Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК за несъвместимост на председател на общински съвет и за общински съветник

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК за несъвместимост на кмет на община и кметове на кметства

- Декларация по чл.49, ал.1, т.3 от ЗПК за промяна в декларирани обстоятелства в декларация за несъвместимост

 

ДЕКЛАРАЦИИ за МАНДАТ 2023-2027 година

Декларации по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

- Айгюле Мехмедова

- Айсел Палова

Антон Костадинов

- Георги Бодуров

- Георги Миланов

- Димчо Киряков

- Емил Братованов

- Ивайло Христов

- Ивалинка Цанкова

- Калоян Кънев

- Лазар Копанков

- Мариета Георгиева

- Мариян Драшков

- Михаил Маринов

- Никола Пеков

- Николай Градев

- Николай Караиванов

- Росица Кирова

- София Великова

- Татяна Тодорова

- Теодор Тодоров

- Цветелина Михайлова

Декларации по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК

- Антон Костадинов

- Лазар Копанков 

- Мариета Георгиева

- Михаил Маринов

- Николай Караиванов

- София Великова

- Татяна Тодорова


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Иваново

Образци на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

- Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за несъвместимост на кмет на кметство
- Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост
- Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за несъвместимост на председател на общински съвет и за общински съветник
- Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за несъвместимост на кмет на община
- Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за несъвместимост на председател на общински съвет и за общински съветник до 01.12.2019 г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ за МАНДАТ 2019-2023 година
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

- Ивелин Илиев
- Мая Кьосева
- Стефан Барбуков

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
- Атанас Атанасов

 

- Борис Йорданов


- Валентин Бригов


- Георги Миланов


- Димчо Киряков


- Ивайло Христов


- Ивалинка Цанкова

- Ивелин Илиев


- Йорданка Чурова


- Калоян Кънев


- Мариета Банчева


- Мариян Драшков


- Марияна Драшкова


- Мая Кьосева


- Никола Пеков


- Николай Димков


- Николай Градев


- Росица Кирова


- Снежана Владкова-Бенева


- Стефан Барбуков


- Теодор Тодоров


- Цветелина Михайлова

 

ДЕКЛАРАЦИИ за МАНДАТ 2015-2019 година

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
- Атанас Атанасов – кмет на кметство с.Тръстеник
- Ивелин Илиев – кмет на кметство с.Мечка
- Илиян Бодуров – кмет на кметство с.Пиргово
- Йорданка Чурова – кмет на кметство с.Красен
- Михаил Маринов – кмет на кметство с.Кошов
- Николай Димков – кмет на кметство с.Сваленик
- Татяна Тодорова – кмет на кметство с.Червен
- Цветелина Михайлова – кмет на кметство с.ЩръклевоДекларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
- Айгюле Алиева Мехмедова – общински съветник
- Атанас Иванов Атанасов – кмет на кметство с.Тръстеник
- Атанаска Димитрова Бобокова – общински съветник
- Георги Ангелов Миланов – кмет на Община Иваново
- Гинка Йорданова Василева – общински съветник
- Димчо Василев Киряков – общински съветник
- Ивалинка Тодорова Цанкова – общински съветник
- Ивелин Николаев Илиев – кмет на кметство с.Мечка
- Илиян Иванов Бодуров – кмет на кметство с.Пиргово
- Калоян Стоилов Кънев – общински съветник
- Йорданка Трифонова Чурова – кмет на кметство с.Красен
- Мариян Стефанов Драшков – председател ОбС Иваново
- Михаил Маринов Маринов – кмет на кметство с.Кошов
- Никола Пенев Пеков – общински съветник
- Николай Владимиров Градев – общински съветник
- Николай Христов Димков – кмет на кметство с.Сваленик
- Пламен Димитров Манолов – общински съветник
- Росица Величкова Кирова – общински съветник
- Стоян Иванов Стоянов – общински съветник
- Татяна Иванова Обретенова – общински съветник
- Татяна Илиева Тодорова – кмет на кметство с.Червен
- Цветелина Радкова Михайлова – кмет на кметство с.Щръклево“
1. Айгюле Мехмедова
2. Атанаска Бобокова
3. Гинка Василева
4. Димчо Киряков
5. Ивалинка Цанкова
6. Калоян Кънев
7. Мариян Драшков
8. Никола Пеков
9. Николай Градев
10. Росица Кирова
11. Стоян Стоянов
12. Татяна Обретенова


Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
1. Айгюле Мехмедова
2. Атанаска Бобокова
3. Гинка Василева
4. Деница Братованова
5. Димчо Киряков
6. Ивалинка Цанкова
7. Калоян Кънев
8. Мариян Драшков
9. Никола Пеков
10. Николай Градев
11. Росица Кирова
12. Стоян Стоянов
13. Татяна Обретенова
14. Цветан Йорданов
15. Пламен Манолов