Стратегии

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново (2023-2024)

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново (2020-2022) 

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново (2018-2019г.)

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Иваново за периода 2019 - 2023 година 

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Иваново за периода 2015 - 2019 година     

Стратегия за развитие на туризма в община Иваново за периода 2014-2020 г.   

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. 

Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги 2010 – 2015 г    

Общинска стратегия за закрила на детето 2009 - 2018 г.