Планове

PЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА П

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Иваново за 2024 г.

План-програма за изпълнение на общинската политика по БДП през 2022 г.

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Иваново

План за развитие на туризма в община Иваново в изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе за 2020-2030 година.

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Иваново за 2023 г.

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново за 2020 г.

Годишен план на дейностите  за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново за 2019 г.

План за защита при бедствия на Община Иваново, 2019 г. (Промени 04.02.2020 г.)

- План за действие при обилни снеговалежи, снегонавявания и обледявания на Община Иваново - 2019 г.

- План за действие при наводнение на Община Иваново - 2019 г.

- План за действие при ядрена и радиационни аварии в АЕЦ Козлодуй и трансграничен пренос на радиоактивни продукти на Община Иваново - 2019 г.

- План за действие при земетресение на Община Иваново - 2019 г.

План за младежта на Община Иваново за 2019 г.

Годишен план на дейностите  за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново за 2018 г.

План за младежта на Община Иваново за 2018 година

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Иваново за 2017 г. 

План за противодействие на тероризма в община Иваново - 2016 г.

План за действие за 2016 г. в изпълнение на Програма за младежки дейности в община Иваново 2016 – 2018 г.     

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2015 година 

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2014 г. 

План за младежки дейности за 2014 година 

План за действие 2013 г. в изпълнение на Програма за младежки дейности в Община Иваново 2013 – 2015 г.

План за действие на Община Иваново в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013-2014 г.

План за защита при бедствия на Община Иваново 2012 г. Обща част    

Разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване в Община Иваново по населени места при земетресение

Разчет за евакуация и разсредоточаване на населението в Община Иваново при обяваване на бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие    

План за действие при земетресение в Община Иваново 2012 г. 

План за действие при наводнение в Община Иваново 2012 г. 

План за действие при обилни снеговалежи, снегонавявания и обледенявания в Община Иваново 2012 г.

План за действие при промишлени аварии, свързани с отделянето на отровни вещества в Община Иваново 2012 г.

План за действие при ядрена и радиационна аварии в АЕЦ „Козлодуй” и трансграничен пренос на радиоактивни продукти в Община Иваново 2012 г.

План за действие при масови горски и полски пожари в Община Иваново