Заповед № РД - 09 - 429/28.09.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-2071 в кв. 78 по кадастралния план на село Щръклево.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 – 429/

с. Иваново, 28.09.2022 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 21.09.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-397/19.09.2022 г. на кмета на Община Иваново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ КАМЕН НЕДЕЛЧЕВ ЯНАКИЕВ, ЕГН: ***********, л.к. № **********, издадена на **************, постоянен адрес: ***********************, за участник, спечелил проведения на 21.09.2022 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-2071, в кв. 78, с площ 1 466 кв.м., по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, Решение № 269/26.01.2006 г.на ОбС Иваново, отреден за жилищно застрояване – незастроен, при граници и съседи: север - ПИ  501.2186, за който е образуван УПИ IX-2186 и ПИ 501.2188, за който е образуван УПИ II-2188, изток - ПИ 501.11, за който е образуван УПИ VII-11, юг улица, запад - улица, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1076/24.08.2015 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на

15 530,00 лв. (петнадесет хиляди петстотин и тридесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на влязлата в сила заповед КАМЕН НЕДЕЛЧЕВ ЯНАКИЕВ, следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 13 982,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 15 530,00 лв. (петнадесет хиляди петстотин и тридесет лева) без ДДС и внесения депозит от 1 548,00 лв. (хиляда петстотин четиридесет и осем лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 403,78 лв. (четиристотин и три лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.4. Сума, в размер на 3 106,00 лв. (три хиляди сто и шест лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.5. Сума в размер на 15,53 лв. (петнадесет лева и петдесет и три стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе