Заповед № 179/07.04.2023 г. за откриване на процеура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, находяща се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД - 09 - 179/

с. Иваново,07.04.2023 г.

             В изпълнение на Решение № 606 по протокол № 55/23.03.2023 г. на Общински съвет - Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОбС)

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: незастроената част от поземлен имот с идентификатор 84049.166.399, с площ 9033 кв. м., целият с площ от 12 805 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-770/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Дренето“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на акт за частна общинска собственост № 2405/19.08.2022 г. вписан в Агенция по вписване – Русе с вх. рег. № 10835 от 24.08.2022 г., акт № 71, том 31, ДВР 10502.

Имотът се предоставя под наем за срок от 4 /четири/ години срещу годишна наемна цена за друга стопанска дейност, определена на основание чл. 18, т. 2 от Наредба № 2 за базисните (начални) цени на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост (НБЦОСАПОбС).

1. Началната тръжна наемна цена на описания в т. 1 недвижим имот - общинска собственост е в размер на 180,66 лв. /сто и осемдесет лева и шестдесет и шест  стотинки/ без ДДС за свободната незастроена площ  от 9033 кв. м.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на една първоначално обявена годишна наемна вноска - 180,66 лв. /сто и осемдесет лева и шестдесет и шест  стотинки / без ДДС за имота, внесен по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за търга за недвижимия имот по т. 1 е  в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/, като сумата не се възстановява.

Тръжната документация се закупува от  Центъра за услуги и информация на граждани на общината (с. Иваново, обл. Русе ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.

4.  Търгът да се проведе на 25.04.2023г. от 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторният търг да се проведе на 09.05.2023г. от 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 20.04.2023г. и за повторният търг 12:00 часа на 02.05.2023г. Документите за участие в търгът се подават в Центъра за услуги и информация на граждани на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

ІІ.  Утвърждавам тръжна документация за имота, неразделна част от настоящата заповед.

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

област Русе