Новини

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

Пълна информация
Допълнителни препоръки

Допълнителни препоръки, свързани с работата на администрацията при условията на COVID-19

Пълна информация
Заповед № РД-09-100/13.03.2020 г.

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново, област Русе, във връзка с коронавирус COVID-19 и регистрираните случаи на заболяването в България.

Пълна информация
Съобщение

към Заповед № РД-09-98/12.03.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД на кмета на община Иваново

№ РД - 09 – 95 /11.03.2020 г.

Пълна информация
За Обявление

№ 12/06.03.2020г., с което се допуска изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.1181 в кв. 113 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-86

с.Иваново, 08.03.2020г.

Пълна информация
За  Обявление  № 11/04.03.2020 г.

с Решение № 66 по Протокол № 8 на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план  /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект

Пълна информация