Документи на общината

Списък на издадените общи административни актове - 2021 г.
Списък на издадените общи административни актове - 2020 г.
Списък на издадените общи административни актове - 2019 г.
Списък на издадените общи административни актове - 2018 г.
Списък на издадените общи административни актове - 2017 г.


Устройствен правилник на Община Иваново-отменен със Заповед № РД-09-720/11.12.2023 г.

Устройствен правилник на Община Иваново- в сила от 01.12.2023 г.


10.06.2021 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИВАНОВО

01.06.2020 г.
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Иваново


31.03.2020 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКИ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Политика за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на софтуер и хардуер

Методика за анализ и оценка на риска за сигурността на информационните и комуникационните системи

Вътрешни правила за отговорностите на служителите, имащи отношение към процесите и дейностите по осигуряване на мрежовата и информационна сигурност

Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационни системи

Политика за взаимоотношения с трети страни

Вътрешни правила за класификация на информацията

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат

Процедура по управление на одити