Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповеди на Кмета на Община Иваново:
- Заповед за определяне поименен състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново - Заповед № РД-36 от 30.01.2023 г. на Кмета на Община Иваново

- Заповед за определяне поименен състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново (Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г., изм. със Заповеди № № РД-09-16/13.01.2022 г.  и РД-09-61/14.02.2022 г.)

Правила за дейността и организацията на  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново:

- Правила за дейността и организацията на  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново;

- Актуализирани Правила за дейността и организацията на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново (03.12.2021 г.)

- Заповед № 3-43/31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП 

- Заповед № 3-75/03.12.2021 г. на Председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата" за изменение и допълнение на утвърдените със Заповед № 3-43/31.08.2021 г.. Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата 

Протоколи от проведени заседания на Общинска комисия по БДП (ОбщКБДП) на Община Иваново

-Протокол от Проведено на 14.02.2022 г. заседание на Общинска Комисия по БДП (ОбщКБДП)

       Приложения към Протокол от 14.02.2022 г.:

  1. Образец на Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП (съответстващ на Образец № 6.1 от Плана за действие към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г.);
  2. Проект на График за провеждане на заседания на  ОбщКБДП-Община Иваново през 2022 г.;
  3. Проект на Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП през 2021 г.

- Протокол от проведено на 29.11.2021 г. заседание на Общинска комисия по БДП (ОбщКБДП) 

        Приложения към Протокол от 29.11.2021 г.:

         - Проект на План-програма за изпълнение на общинската политика по БДП през 2022 г.

          - Утвърден Доклад на ниво Община Иваново от оглед на общинската пътна и улична мрежа за извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното и състояние

План-програми за изпълнение на общинската политика по БДП:

План-програма за изпълнение на общинската политика по БДП през 2022 г.

Годишни общински доклади по изпълнение на общинската политика по БДП

Годишен доклад по изпълнение на общинската политика по БДП за 2021 г.

График на заседания

График на заседания 2022 г.