Програми

Програма за закрила на детето в Община Иваново за 2024 г.

Краткосрочна програма  на Община Иваново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023-2025 г.

Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г., Приложение: Доклад Лечебни растения.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Иваново, приета с Решение № 572 по Протокол № 50/26.01.2023 г. на Общински съвет Иваново

Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Иваново за 2022 г.

Програма за развитие на туризма в Община Иваново за 2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Иаваново за 2021

Програма за Енергийна ефективност на Община Иваново за периода 2021 - 2030 година 
              *   Годишен отчет по ЗЕЕ за 2021г. на Община Иваново

Годишен план за изпълнение на Общинската програма за нсмаляване риска от бедствия в община Иваново - 2021 г.

Общинска програма за намаляване риска от бедствия в община Иваново за периода 2021-2025 г.

Краткосрочна програма на Община Иваново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 - 2022 г.

Програма за закрила на детето в Община Иваново за 2020 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Иваново за 2020 г.

Програма за управление на Кмета на Община Иваново за мандат 2019 - 2023 г.

Програма за младежта на Община Иваново - 2019 - 2020 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Иваново за 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Иваново за 2018 г. (посл. из. юни 2018)

Програма за развитие на туризма в Община Иваново за 2017 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година

Актуализирана (месец ноември 2018 г.) Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016 - 2020 г.

Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016 - 2020 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Иваново 2016 - 2020 г.

Програма за Енергийна ефективност на Община Иваново за периода 2016 - 2020 г.