За обществено обсъждане

 

13.06.2024 г.

Изменение на План - сметката, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на община Иваново за 2024 г.

19.04.2024 г.

Изменение и допълнение на План - сметката, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на община Иваново за 2024 г.

15.02.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Иваново

15.02.2024 г.

Проект на НИД на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно ...

15.02.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново

15.02.2024 г.
НАРЕДБА № 15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Иваново по чл. 56,ал. 2 от ЗУТ

15.02.2024 г.
НАРЕДБА № 20 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Иваново

19.01.2024 г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет на Община Иваново за 2024 г.
Презентация за Проект на бюджет на Община Иваново за 2024 г.

12.10.2023 г.

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Община Иваново, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредба за планирането на социалните услуги, предлага на вниманието на заинтересованите лица и жителите на община Иваново, Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги.

В тази връзка, считано от датата на публикуването, но не по-късно от 09.11.2023 г., може да се депозират становища, предложения, препоръки и др. по представения Анализ и Предложение за национална карта на социалните услуги, в деловодството на Община Иваново на адрес: с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75 или на e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Предложение за национална карта на социалните услуги

 

22.11.2023 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса за битови отпадъци за 2024 г.

18.08.2023 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2023 г. на Община Иваново

 

13.07.2023 г.
Проект на Наредба № 14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Иваново 

14.06.2023 г.

Проект на Наредба № 8 за управление на отпадъците

 

28.04.2023 г.

Проект на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Калкулации на таксите за административни и технически услуги

 

17.02.2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Община Иваново, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредба за планирането на социалните услуги, изготви Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка предлагаме на вниманието на заинтересованите лица и жителите на община Иваново, в 30 дневен срок, считано от 17.02.2023 г., да депозират становища, предложения, препоръки и др. по представения Анализ и Предложение за планирането на социалните услуги, в деловодството на Община Иваново на адрес: с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75 или на e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

21.10.2022 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, Област Русе

15.06.2022 г.

Проект на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Иваново за 2021 година.

13.06.2022г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистота и архитектурно-художественото оформление на населените места в Община Иваново

22.11.2021 г.

Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2022 г.

1. Доклад и проект на решение.

2. Приложения.

 

08.11.2021 г. 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Калкулации на таксите за административни и технически услуги

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

20.07.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в Община Иваново

23.08.2021 г.

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

21.06.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ИВАНОВО ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНO ПРЕДУЧИЛИЩНO ОБРАЗОВАНИЕ НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, СЧИТАНО ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

09.06.2021 г.
Покана за обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Иваново за 2020 година
Докладна записка вх.№ 206/ 25.05.2021 г.
17.06.2021 г.
Протокол от обществено обсъждане на проекта на отчета за изпълнение на бюджета на Община Иваново за 2020 г.

17.03.2021 г.
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
20.04.2021 г.
Справка за постъпили предложения, становища и възражения

17.03.2021 г.
Проект наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново

11.03.2021 г.
Проект на решение за изменение на план - сметка, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на територията на община Иваново за 2021 г.
19.03.2021 г.
Справка за постъпили предложения, становища и възражения

07.07.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

06.07.2020 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги

14.09.2020 г.
Покана за публично обсъждане
Проект на План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.

18.12. 2020 г.
Проект на общинска програма за намаляване риска от бедствия в Община Иваново за периода 2021-2025 г.