Обявления - УТ

19.05.2022 г. Обявление № 43/18.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 430 по Протокол № 37 от 28.04.2022 г. на Общински съвет Иваново, област Русе се разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/  - изменение план за улична регулация /ИПУР/ за промяна на конфегурацията на улица /тупик/ и регулацията между кв. 51 и кв. 28 и ПУП - изменение план за регулация /ИПР/ за УПИ III-332 в кв. 51 и УПИ V-333 в кв. 28 по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе.

19.05.2022 г. Обявление № 42/18.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-199/16.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на ПУП-ИПУР и ИПР /подробен устройствен план - изменение план за улична регулация и изменение план за регулация/ за кв. 23 от О.Т. 86 до О.Т. 87 и УПИ V-274 в кв. 23 по  плана на с. Червен, община Иваново, област Русе.

11.05.2022 г. Обявление № 41/11.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-186/09.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план -  план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 501.1210 в кв. 110 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

11.05.2022 г. Обявление № 40/11.05.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-185/09.05.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XX-196 и XIX-197 в кв. 19 по плана на с. Красен, община Иваново, област Русе.

28.04.2022 г. Обявление № 39/21.04.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-164/20.04.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-38 и XIII-28-за трафопост в кв. 2 по регулационния план на с. о.  Помпена станция, с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

11.04.2022 г. Обявление № 35/08.04.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-151/07.04.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ - 501.2119 в кв. 89 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.03.2022 г. Обявление № 29/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-132/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ - 501.1625 в кв. 117 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.03.2022 г. Обявление № 30/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-133/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XV-387 и XIV-387 в кв. 51 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

30.03.2022 г. Обявление №28/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-137/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32095.1.772 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново, област Русе, по регулационният план на с. Иваново, представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 18.

30.03.2022 г. Обявление №27/30.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-138/30.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-общински в кв. 41 по  плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

18.03.2022 г. Обявление № 22/15.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-105/11.03.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-81, кв. 8 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

18.03.2022 г. Обявление № 19/14.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 396 по Протокол № 35 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Иваново се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - пацеларен план /ПУП-ПП/ на трасе - I вариант за изграждане на водопровод за обект “Водоснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 84049.75.200, местност "Русенски път" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклео, община Иваново, област Русе.

18.03.2022 г. Обявление № 24/17.03.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-118/17.03.2022 г., с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1034 в кв. 23 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

28.01.2022 г. Обявление № 8/27.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-25/26.01.2022 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.171 в кв. 73 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 102/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-661/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.82 в кв. 75 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

12.01.2022 г. Обявление № 6/11.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-10/10.01.2022 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на (ПУП-ИПР) подробен устройствен план - изменение план за регулация за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII-260 и УПИ VIII-260 в кв. 29 по плана на с. Нисово, общ. Иваново,обл. Русе.

10.01.2022 г. Обявление № 5/10.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 367 по Протокол № 33 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за улична регулация /ИПУР/ за кв. 50 и кв. 51 от О.Т. 124 през О.Т. 127,233 до О.Т. 108 по регулационния план на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе.

10.01.2022 г. Обявление № 4/10.01.2022 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 366 по Протокол № 33 от 23.12.2021 г. на Общински съвет Иваново, област Русе се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор ПИ-80443.60.1, местност "Баба Вела", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект:"Реконструкция и промяна предназначението на стопанска сграда в цех за преработка и сушене на костилкови плодове"

04.01.2022 г. Обявление № 97/15.12.2021 г. и ПУП-ПП за изработен проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “Автомагистрала “Русе-Велико Търново“, участъци “Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, в землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 101/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-662/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1651 и урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1652 в кв. 131 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 100/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-659/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.1186 в кв. 113 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.12.2021 г. Обявление № 99/29.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-660/23.12.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот (ПИ) 501.2559 в кв. 73 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русел

08.12.2021 г. Обявление № 95/08.12.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-642/08.12.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.697 в кв. 13 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

29.11.2021 г. Обявление № 91/26.11.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-618/26.11.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ IV-27 в кв. 6 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

19.11.2021 г. Обявление № 88/16.11.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-590/11.11.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.2219 в кв. 148 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

10.11.2021 г. Обявление № 87/08.11.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 351 по Протокол № 31 от 21.10.2021 г. на Общински съвет - Иваново е одобрено задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект " Подземен кабел 20 кV до трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73362.141.25, местност “Лозята“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

20.10.2021 г. Обявление № 86/18.10.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-525/14.10.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.1555 в кв. 121 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

20.10.2021 г. Обявление № 85/18.10.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-523/14.10.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.941 в кв. 69 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

13.09.2021 г. Обявление № 72/09.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-467/08.09.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-864, УПИ X-855, УПИ XI-856, УПИ XII-857 и УПИ IX-865 в кв. 83 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. 

07.09.2021 г. Обявление № 71/03.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-459/02.09.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на (ПУП-ИПР) подробен устройствен план - изменение план за регулация УПИ X-169, УПИ XV-169,  УПИ XVI-169, УПИ XI-164 и УПИ XIV-164 в кв. 16 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

02.09.2021 г. Обявление № 70/02.09.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-454/01.09.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.2551 в кв. 109 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 69/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-448/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.261 в кв. 94 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 68/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-446/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.494 в кв. 34 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

31.08.2021 г. Обявление № 67/30.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-447/30.08.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот /ПИ/ 501.237 в кв. 153 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

04.08.2021 г. Обявление № 61/03.08.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-387/30.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация  (ПУП-ИПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XI-502, XVI-502, XII-501 и Х-503, кв. 47 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

30.07.2021 г. Обявление № 60/29.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-383/29.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация  (ПУП-ИПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-201 в кв. 38 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

20.07.2021 Обявление № 50/15.07.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-360/15.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване  ПУП-ИПР (подробен устройствен план - изменение план за регулация) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-975 в кв. 103 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново,обл. Русе.

08.07.2021 г. Обявление № 47/07.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че с Решение № 295 по Протокол № 26 от 24.06.2021г. на Общински съвет - Иваново е одобрено задание и е допуснат за  изработване подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор № 47977.618.620 в местност "Дервента", в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

07.07.2021 г. Обявление № 44/06.07.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-343/06.07.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на ПУП - ПР /подробен устройствен план - план за регулация/ за поземлен имот (ПИ) 501.1645 в кв. 118 по  план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

30.06.2021 г. Обявление № 39/29.06.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-318/28.06.2021 г., с която се одобрява задание и се разрешава изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.780 в кв. 21 по кадастралния план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

10.06.2021 Обявление № 33/10.06.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-278/09.06.2021 година на кмета на община Иваново, с която се допуска изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-302 и УПИ VIII-302 в кв. 35 по плана на с. Сваленик, община Иваново, област Русе.

09.06.2021 Обявление № 32/08.06.2021г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-273/07.06.2021година на кмета на община Иваново, с която се одобрява техническо задание и се разрешава изработванеа на ПУП-ИПР (подробен устройствен план - изменение план за регулация) за УПИ IX-76 и XI-93, кв. 58 по плана на с. Нисово, общ. Иваново,обл. Русе.

28.05.2021 Обявление № 27/28.05.2021 г., относно съобщаване на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-248/26.05.2021 г. на кмета на община Иваново, с която се одобрява техническо задание и се разрешава  изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/  за ПИ-501.373 в кв. 50 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.